Zbay is a decentralized online platform that offers team chat services similar to Discord, Keybase, or Slack.

Zbay provides users with a comparable level of reliability and usability, however, the chats are encrypted on the privacy-focused Zcash blockchain, making them more secure alternatives which offer protection against data breaches.

Since…

Propozycja ustawy nowelizującej Kodeks Pracy złożona przez Nowoczesną jest w ostatnich dniach na ustach wszystkich. Jeśli ktoś o niej nie słyszał, to w dużym skrócie partia zaproponowała aby w ogłoszeniach o pracę obowiązkowo znajdowały się widełki płacowe, których może spodziewać się kandydat. …

Rumble Fish Software Development

Rumble Fish is a Software Development House specializing in Blockchain, FinTech, AWS Cloud Applocations and e-commerce.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store